ToldSkat logo - Tilbage til forsiden


Vis udskrift


Oftest stillede spørgsmål med svar Adressefortegnelse E-post til ToldSkat Søg på ToldSkats hjemmeside Hjælp til brug af ToldSkats hjemmeside Oversigt over indholdet på ToldSkats hjemmeside Information in foreign languages Abonnementsordningen fra ToldSkat
Godtgørelse af vandafgift ved vandspild
 
 
  Nyhedsbreve til borgerne
Godtgørelse af vandafgift ved vandspild

Til Ejere af ejendomme til boligformål
Resumé

Lovændringen betyder, at forbrugere, som skal betale vandafgift til et alment vandforsyningsanlæg i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få godtgjort vandafgiften. Der kan godtgøres den del af vandværkets krav, der overstiger forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3.

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved vandspild mv.), lov nr. 338 af den 16. maj 2001.

Lovændringen betyder, at forbrugere, som skal betale vandafgift til et alment vandforsyningsanlæg i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få godtgjort vandafgiften. Der kan godtgøres den del af vandværkets krav, der overstiger forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3.

Loven er trådt i kraft 18. maj 2001 og gælder fra 1. januar 2001. Da der foreligger en række tilfælde, hvor vandspild allerede er konstateret, men hvor de hidtidige regler ikke har givet mulighed for godtgørelse, er det også vedtaget, at der kan ske godtgørelse vedrørende vandspild, som er opkrævet hos forbrugeren efter 1. januar 1996.

Vandafgift opkrævet fra 1. januar 2001
For vandafgifter, der er opkrævet efter 1. januar 2001, skal forbrugeren anmode vandværket om godtgørelse. Vandværket skal herefter indsende en skriftlig og begrundet anmodning til den lokale told- og skatteregion. Det skal blandt andet fremgå af anmodningen, at vandspildet har været forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, samt hvorvidt forbrugeren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Vandafgift opkrævet fra 1. januar 1996 til 1. januar 2001
For vandafgifter, der er opkrævet i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2001, skal forbrugeren selv indsende anmodning om godtgørelse af vandafgift direkte til den lokale told- og skatteregion.

Forbrugerens anmodning skal være skriftlig og begrundet, og det skal påvises, at der ikke er handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Dette kan fx gøres ved, at forbrugeren kan vise, at der er foretaget rimelige foranstaltninger for at begrænse vandspildet. Forbrugeren skal om muligt dokumentere dette, evt. ved kopi af faktura el. lign. fra en vvs-installatør. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for, at der er opkrævet vandafgift af vandspildet, som skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.

Anmodning om godtgørelse af afgift opkrævet i perioden 1. januar 1996 til 1. januar 2001, skal indsendes til de lokale told- og skatteregioner senest på følgende datoer:

Afgift opkrævet i 1996 og 1997  31. december 2002
Afgift opkrævet i 1998   31. december 2003
Afgift opkrævet i 1999   31. december 2004
Afgift opkrævet i 2000   31. december 2005

Yderligere oplysninger
Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte den lokale told- og skatteregion.


Med venlig hilsen

Skatteministeriet
Told- og Skattestyrelsen

 
til toppen Til forsiden Til borger Til virksomhed Til rådgiver Tilbage