Vandspild - refusion.

Regeringen har vedtaget nogle regler, der muliggør en refusion af vandafgifter og afgifter til staten ved ledningsbrud mm. Et udpluk af reglerne:

Resumé

Lovændringen betyder, at forbrugere, som skal betale vandafgift til et alment vandforsyningsanlæg i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få godtgjort vandafgiften. Der kan godtgøres den del af vandværkets krav, der overstiger forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3.

Lovændringen betyder, at forbrugere, som skal betale vandafgift til et alment vandforsyningsanlæg i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få godtgjort vandafgiften. Der kan godtgøres den del af vandværkets krav, der overstiger forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3.

For vandafgifter, der er opkrævet efter 1. januar 2001, skal forbrugeren anmode vandværket om godtgørelse. Vandværket skal herefter indsende en skriftlig og begrundet anmodning til den lokale told- og skatteregion. Det skal blandt andet fremgå af anmodningen, at vandspildet har været forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, samt hvorvidt forbrugeren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Hvad skal du gøre ved ekstraordinært vandspild:

Indsend en skriftlig anmodning til vandværket / Brenderup Revision hvori du beskriver hvordan vandspildet er opstået, hvor det fremgår at:

'vandspildet har været forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, samt hvorvidt forbrugeren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.'

Vandværket behandler herefter anmodningen og sender den videre til Told og Skat. Hvis de godkender anmodningen fremsender vandværket herefter en kreditnota på det refundere beløb.

Referencer:

Lovgrundlag
nyhedsbrev fra Told og skat til forbrugere
nyhedsbrev fra Told og skal til vandværker